Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Paweł Sroka – BLACH-TRANS, Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa k. Bochni, Polská republika, IČ: 121325369, DIČ: PL8681896064, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se závazkové vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávajícím je firma Paweł Sroka – BLACH-TRANS, Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa k. Bochni, Polská republika, IČ: 121325369, DIČ: PL8681896064, přičemž je to subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupujícím, který je spotřebitel, je každý subjekt, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jedná.

Kupujícím, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každý subjekt, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránce (www.ocelovekonstrukce.biz). Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím, a to písemně (e-mailem) nebo ústně (telefonicky).

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před samotným uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jím uvedený účet nebo  na jím uvedenou adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, kterým je ocelová konstrukce, se kupující zavazuje připravit podklad (podloží) v souladu se specifikací, která je dostupná na webové stránce www.ocelovekonstrukce.biz.

Obchodní úprava u zboží, které je předmětem výzvy k podání nabídky

Je třeba vzít v úvahu, že obrázky a popis zboží uváděné na internetových stránkách společně s uvedením jejich ceny nepředstavují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku a jsou pouze výzvou k podání nabídky (uzavření smlouvy) ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku. Kupující, který se řídí informacemi na internetových stránkách internetového obchodu, může předložit vlastní nabídku. Prodávající ji může přijmout či odmítnout. V obchodní praxi je obvykle okamžikem uzavření kupní smlouvy potvrzení objednávky, která má být realizována, prodávajícím.

Na všechny materiály včetně grafických prvků, kompozice těchto prvků, ochranné známky a další dostupné na této webové stránce se vztahují výlučná práva, zejména se na ně vztahuje ochrana autorských práv. Používání materiálů dostupných na této webové stránce www.ocelovekonstrukcie.biz v jakékoli podobě vyžaduje souhlas Prodávajícího.

Dodací podmínky

Doba realizace zakázky činí 14 – 60 dnů a může být stanovena individuálně dohodou prodávajícího s kupujícím, což bude potvrzeno v potvrzení objednávky.

V důsledku rozšíření koronaviru v Evropě mohou být termíny pro přepravu a montáž ocelových konstrukcí prodlouženy. Prosíme o trpělivost a buďte prosím opatrní. Nezapomeňte zůstat doma na čas ohrožení.

Kupující se zavazuje zajistit místo pro realizaci dodávky zboží a jeho převzetí, jakož i zaplatit kupní cenu ve stanovené lhůtě.

Kupující je povinen si dodané zboží řádně prohlédnout při jeho dodání a převzetí.

Objednané zboží přiveze prodávající kupujícímu vlastní dopravou do místa plnění určeného kupujícím, kde prodávající asistuje při montáži zboží.

Platební podmínky

Splatnost kupní ceny připadá na okamžik dodání a převzetí zboží.

Způsob platby:

 • záloha ve výši 30-80% na bankovní účet č 2999165183 / 0800 do 3 ode dne doručení objednávky
 • platba v hotovosti při převzetí zboží
 • bankovním převodem 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, přičemž toto kupující převzetím zboží v místě montáže stvrzuje,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
 • zboží odpovídá předloze na www.ocelovekonstrukce.biz.

Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou atmosférickými poruchami a vyšší mocí, enormní zátěží sněhem, vichřicí, povodněmi, válkou, celostátní stávkou, povstáním apod.

Záruční podmínky a návod k obsluze, jsou popsány v příloze k faktuře.

Reklamaci lze podat písemně prostřednictvím formuláře nebo písemně (dopisem, e-mailem) na adresy uvedené v kontaktních údajích o prodávajícím.Reklamaci posoudí prodávající ve lhůtě 14 – 60 dní ode dne jejího oznámení. V obsahu podané reklamace, se rovněž doporučuje uvádět kontaktní údaje kupujícího za účelem odpovědi na reklamaci a vedení korespondence s ní spojené. Doporučuje se přiložit detailní popis a fotografii reklamovaného zboží. Prodávající může odmítnout plnění z reklamace v případě, že  plnění z vadného zboží, které si zvolí kupující, je v souladu se smlouvou nemožné nebo v porovnání s jiným možným způsobem, jak zajistit dodržení smlouvy, by vyžadovalo zvýšené náklady. V případě, že se reklamace se týká zboží, které by měl prodávající posoudit, zavazuje se kupující umožnit přístup ke zboží v místě, kde se zboží nachází. Reklamace lze podávat v záruční době a na vady zboží, na něž se vztahuje kupní smlouva. V případě, že zboží má vadu, může kupující žádat o snížení kupní ceny.

Kupující může namísto odstranění vady navrženého prodávajícím požádat o výměnu zboží za bezvadné nebo namísto výměny požadovat odstranění vady, ledaže by plnění  z vadného zboží, které si zvolí kupující, bylo v souladu se smlouvou nemožné nebo v porovnání s jiným možným způsobem navrženým prodávajícím v souladu se smlouvou by vyžadovalo zvýšené náklady. Při posuzování zvýšených nákladů se bere v úvahu cena bezvadného zboží, druh a význam vady, jakož i potíže, kterým by byl kupující vystaven při jiném způsobu vyřízení reklamace.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo zpětně nechat potvrdit objednávku kupujícím a vyžadovat platbu předem. V případě odmítnutí ze strany kupujícího je tato objednávka považována za neplatnou.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě, že kupující dle předchozího odstavce odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením zboží v zákonné lhůtě.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, započte prodávající své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, kterými jsou: demontáž konstrukce, doprava od prodávajícího ke kupujícímu a zpět, náhrada za znehodnocené a nepoužitelné části konstrukce. Kupující má při odstoupení od smlouvy možnost vrátit konstrukci dvěma způsoby:

 1. a) Prodávající přijede na místo plnění, konstrukci demontuje a poté si ji odveze zpět do svého sídla. V takovém případě hradí kupující náklady spojené s vrácením zboží, kterými jsou: demontáž konstrukce, doprava od prodávajícího ke kupujícímu a zpět, náhrada za znehodnocené a nepoužitelné části konstrukce. Rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením konstrukce vyplatí prodávající kupujícímu v hotovosti v místě plnění.
 1. b) Kupující vrátí zboží plně na své náklady v sídle prodávajícího, přičemž zboží vrátí v demontovaném stavu, nepoškozenou, v původních obalech – stav konstrukce zkontroluje technik prodávajícího, který demontované a nepoškozené zboží převezme zpět. Rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením zboží vyplatí prodávající kupujícímu v hotovosti v sídle prodávajícího.

Právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemá zejména v případě smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zboží vyrobené na zakázku),
 • u objednaných servisních úkonů, které byly již provedeny, včetně vyúčtovaných nákladů na dopravu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující tuto změnu před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, bude kupující kupní cena vrácena na jím uvedený účet.

Právo na odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena na dálku, nepřísluší kupujícímu, v následujících případech:

 • jestliže prodávající zcela dodal zboží s výslovným souhlasem kupujícího, který byl před zahájením dodávky zboží informován, že po dodávce zboží prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy,
 • jestliže předmětem dodávky je atypický výrobek vyrobený podle specifikace kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
 • jestliže předmětem smlouvy je dodávka zboží, které je s ohledem na svůj charakter po jeho dodání neoddělitelně spjato s jinými věcmi.

Informace o ochraně osobních údajů

Našim zákazníkům tímto poskytujeme informace o tom, že zpracováváme jejich osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom mohli poskytovat a nabízet kvalitní zboží a služby. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro naše zákazníky důležité:

Správcem osobních údajů je firma Paweł Sroka – BLACH-TRANS se sídlem Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa k. Bochni, Polská republika, IČ: 121325369, DIČ: PL8681896064. Pokud bude mít zákazník jakýkoli dotaz ohledně zpracování svých osobních údajů, může se obrátit na e-mail: blachtrans@wp.pl.

Zpracováváme zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu, již realizované smlouvy.

 1. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy.
 2. Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění s Vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našeho zboží a služeb.
 3. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat.
 4. Naše oprávněné zájmy ke zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našeho zboží a služeb.
 5. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
 6. Je Vaším právem se na nás kdykoli obrátit s jakýmkoli dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Mimosoudní řešení sporů

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.ocelovekonstrukce.biz v den uzavření kupní smlouvy.

Veškeré spory vzniklé z uzavřené kupní smlouvy budou rozhodovány dle práva sídla prodávajícího (lex fori) a k tomu příslušným soudem, kterým je Sąd okręgowy w Krakowie.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy přijímá kupující veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.