Obchodní podmínky

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Paweł Sroka – BLACH-TRANS, Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa k. Bochni, Polská republika, IČ: 121325369, DIČ: PL8681896064, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se závazkové vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávajícím je firma Paweł Sroka – BLACH-TRANS, Tarnawa 4, 32-741 Tarnawa k. Bochni, Polská republika, IČ: 121325369, DIČ: PL8681896064, přičemž je to subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupujícím, který je spotřebitel, je každý subjekt, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná.

Kupujícím, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každý subjekt, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránce (www.ocelovekonstrukce.biz). Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím, a to písemně (e-amilem) nebo ústně (telefonicky).

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před samotným uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jím uvedený účet nebo  na jím uvedenou adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Dodací podmínky

Objednané zboží přiveze prodávající kupujícímu vlastní dopravou do místa plnění určeného kupujícím, kde prodávající asistuje při montáži zboží.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, přičemž toto kupující převzetím zboží v místě montáže stvrzuje,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
  • zboží odpovídá předloze na www.ocelovekonstrukce.biz.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě, že kupující dle předchozího odstavce odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením zboží v zákonné lhůtě.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, započte prodávající své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, kterými jsou: demontáž konstrukce, doprava od prodávajícího ke kupujícímu a zpět, náhrada za znehodnocené a nepoužitelné části konstrukce. Kupující má při odstoupení od smlouvy možnost vrátit konstrukci dvěma způsoby:

  • a) Prodávající přijede na místo plnění, konstrukci demontuje a poté si ji odveze zpět do svého sídla. V takovém případě hradí kupující náklady spojené s vrácením zboží, kterými jsou: demontáž konstrukce, doprava od prodávajícího ke kupujícímu a zpět, náhrada za znehodnocené a nepoužitelné části konstrukce. Rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením konstrukce vyplatí prodávající kupujícímu v hotovosti v místě plnění.
  • b) Kupující vrátí zboží plně na své náklady v sídle prodávajícího, přičemž zboží vrátí v demontovaném stavu, nepoškozenou, v původních obalech – stav konstrukce zkontroluje technik prodávajícího, který demontované a nepoškozené zboží převezme zpět. Rozdíl mezi kupní cenou a náklady spojenými s vrácením zboží vyplatí prodávající kupujícímu v hotovosti v sídle prodávajícího.

Právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku spotřebitel nemá zejména v případě smluv:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zboží vyrobené na zakázku),
  • u objednaných servisních úkonů, které byly již provedeny, včetně vyúčtovaných nákladů na dopravu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující tuto změnu před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, bude kupující kupní cena vrácena na jím uvedený účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího až do splnění smlouvy.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Mimosoudní řešení sporů

Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.ocelovekonstrukce.biz v den uzavření kupní smlouvy.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy přijímá kupující veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. února 2018.